पाँचों राष्ट्रिय अधिवेशन जर्मनी २०१५ को लागी जारीगरीएको निर्वाचन नियमावलि, निर्देशिका तथा कार्यतालिका।

Published On: Source: NRNA GERMANY

पाँचों राष्ट्रिय अधिवेशन जर्मनी २०१५ को लागी जारीगरीएको निर्वाचन नियमावलि, निर्देशिका तथा कार्यतालिका।

आगामी सेप्टेम्बर ५, २०१५ का दिन म्यूनिख शहरमा संम्पन्न हुन गईरहेको एन आर एन ए, एन सि सि जर्मनीको पाँचौ राष्ट्रिय अधिवेशनका लागी तयार पारेको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यतालिका, निर्देशिका र नियमावलि कार्यान्वयनका लागी प्रस्तुत गरेका छौं। तपाईहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समेत समेटेर, तुरून्त लागु हुनेगरी सवैको जानकारीका लागी निर्वाचन सम्बन्धी कार्यतालिका, निर्देशिका र नियमावलि २०१५, सार्वजनिक रूपमा सम्प्रेषित गरीएकोछ। यस निर्वाचन सम्बन्धी कार्यतालिका, निर्देशिका र नियमावलि २०१५ लाई ईमान्दारीता पूर्वक लागु गर्न र गराउनु हुन सवै पंजीकृत सदस्य देखि पदाधिकारीज्युहरू सम्म हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।

गैर आवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय संमन्वय समिति जर्मनीको पाँचौ राष्ट्रिय अधिवेशनका लागी प्रस्तुत तथा पारित निर्वाचन सम्बन्धी कार्यतालिका , निर्देशिका र नियमावलि २०१५ ।

गैर आवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय संमन्वय समिति जर्मनीको विधानको धारा ७ को १ बमोजिम गैर आवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय संमन्वय समिति जर्मनीको पाँचौ राष्ट्रिय अधिवेशन आगामी सेप्टेम्बर ५, २०१५ का दिन म्यूनिख शहरमा संम्पन्न हुन गईरहेको हुदां, उक्त अधिवेशन र कार्यकारी समितिको निर्वाचनमा समेत सहभागी हुनुहुन सवैमा हार्दिक अनुरोध गर्दै, निर्वाचन प्रयोजनका लागी यो निर्वाचन सम्बन्धी कार्यतालिका , निर्देशिका र नियमावलि जारी गरीएको छ। यस अधिवेशनले अन्तराष्ट्रीय संमन्वय समिति सदस्य समेत चयन गर्नु पर्ने भएकोले सो को व्यवस्था समेत यसै कार्यतालिका र निर्देशिकाले गर्ने व्यहोरा समेत सुचित गरिन्छ।

संघको विधान र निर्वाचन निर्देशिका २०१५ वमोजिम तोकिएको समय भित्रमा आफ्नो सदस्यता लिन वा नविकरण गर्न गराउनुहुन सरोकारवाला सवैमा सुचित गरिन्छ। म्याद भित्र सदस्यता शुल्क तिरी सदस्यता लिने व्यक्ति मात्र निर्वाचन प्रकियामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरीएको छ।

सदस्यता फारम, उम्मेद्वारी फारम, उम्मेद्वारी फिर्ता फारम, मतदाता नामावलि, उम्मेदवारको सुचि, मतपत्रको नमूना, निर्वाचनक्षेत्र, मतदान केन्द्र, बैकखाता , सम्पर्क तथा निर्वाचन संम्वन्धी सूचनाहरू संघको निम्न लिखित भेबसाईट मा समय समयमा प्रकाशित भए अनुरूप हेर्न।

www.nrna-germany.de

निर्वाचन आयोगको ईमेल यस प्रकार रहेको।

electioncommission15.17@gmail.com

. अधिवेशन हुने मिती र स्थान :

मिती :- ०५.०९.२०१५

स्थान :- Munich

समय :- विहान १२ वजे देखी बेलुका १८ वजेसम्म।

प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने मिती, स्थान र समय :- उच्च स्तरीय आयोगको प्रयत्न र कार्य समितिका पदाधिकारीहरू संगको परामर्श पछि प्रकाशित गरीने छ।

. निर्वाचन कार्यतालिका :

) २० अगस्त २०१५ को साँझ २० वजे सम्ममा एन सि सि जर्मनीको पंजीकृत सदस्यतालिई सक्नुपर्ने छ।

) २० अगस्त २०१५ गते साँझ २३ बजे भित्रमा सबै एल सि सि का कोअोर्डिनेटरज्यू हरूले अनिवार्य रूपमा सदस्यहरूको पूर्ण बिवरण र शुल्क दाखिला गरेको व्यहोरा समेत निर्वाचन आयोगमा ईमेल मार्फत प्रमाणितगरी पठाउनु पर्ने छ।

) निर्वाचन प्रयोजनकालागी तलको ईमेल प्रयोग गर्नु हुन सवैमा अनुरोध गरिन्छ।

electioncommission15.17@gmail.com

) २० अगस्त २०१५ गते साँझ २३ वजे भित्र एल सि सि संयोजक मार्फत निर्वाचन आयोगलाई प्राप्त सदस्यता नामावलिलाई मात्र निर्वाचन प्रयोजनका निमित्त

मान्यतादि ईनेछ।

. मतदाता नामावलि र दाबी बिरोध :

) २१ अगस्त २०१५ गते साँझ १८ वजे भित्र निर्वाचन आयोगले आँफूसंग प्राप्त मतदाता नामावलि सार्वजनिक गर्ने छ।

) २२ अगस्त २०१५ गते साँझ १८ वजे सम्ममा निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत मतदाता नामावलिमा भएका त्रुटि वा आफ्नो दावी बिरोध गर्न सकिनेछ। यस्तो दावी बिरोध निर्वाचन आयोगको ईमेल मार्फत गर्नु पर्नेछ।

) यसरी प्राप्त दावी बिरोध उपर निर्वाचन आयोगले छानविन गरेर २३ अगस्त २०१५ भित्र अन्तिम मतदाता नामावलि प्रकाशित गर्नेछ।

) मतदाता नामावलिमा नभएका र रित नपुगेका सदस्यले कुनैपनि किसिमले निर्वाचन प्रकृयामा भागलिन पाईने छैन।

. उम्मेद्वारी दर्ता, दावी बिरोध तथा फिर्ता :

) ८ अगस्त २०१५, विहान १० वजे देखि १२ अगस्त २०१५, साँझ १८ वजे सम्म एन सि सि जर्मनीको विधानले तोकेअनुसारको पद र संख्यामा योग्यता अनुसार निर्वाचन आयोगले तोकेको ढाँचामा , तोकेबमोजिमको उम्मेद्वारी शुल्क वापतको रक़म संघको खातामा जम्मागरी ईमेल मार्फ़त आफ्नो मनोनयन पत्र दर्ता गर्न सकिनेछ। उम्मेद्वारी शुल्क १२ गते जम्मा गरेपनि १४ अगस्त २०१५ भित्रमा खातामा जम्मा हुन नसकेमा सो उम्मेद्वारी रद्द हुनेछ।

नामांकन फारम यहाँ छ: Nomination Form 2015

) निर्वाचन आयोगले प्राप्त भएका मनोनयन पत्रलाई आवश्यक छानविन गरी पहिलो पटक १६ अगस्त २०१५ गते साँझ १८ वजे भित्र उम्मेदवारको सूचि प्रकाशित गर्ने छ।

) १८ अगस्त २०१५ साँझ १८ वजे भित्रमा कुनै पनि उम्मेदवारको उम्मेद्वारी उपर निर्वाचन आयोग समक्ष ईमेल मार्फत उपयुक्त कारण सहित दावि बिरोध गर्न सकिनेछ।

) यसरी प्राप्त दावि बिरोध उपर निर्वाचन आयोगले आवश्यक छानविन गरी २० अगस्त २०१५ गते साँझ २१ वजे भित्र पुनः उम्मेदवारको सूचि प्रकाशित गरिने छ।

) २३ अगस्त २०१५ गते साँझ १८ वजे सम्ममा कुनै पनि उम्मेदवारले आफू यस निर्वाचन प्रकृयाबाट अल्गिन चाहेमा आयोगले तोकेको ढाँचामा ईमेल मार्फत आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्ता लिन सकिने छ।

फारम यहाँ छ: Nomination Withdraw 2015

) तोकिएको समयभित्र आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्तालिने उम्मेदवारको उम्मेदवारी शुल्क पूर्णरूपमा फिर्ता हुनेछ।

) २४ अगस्त २०१५ , साँझ १८ वजे भित्र निर्वाचन आयोगले एन सि सि जर्मनीको विधानको धारा ७ को १ वमोजिम आउदो २ बर्षे कार्यकालकालागी उम्मेदवारहरूको अन्तिम सूचि प्रकाशित गर्नेछ।

) कुनै पनि पदमा तोकिएको संख्या भन्दा बढि उम्मेद्वारी पर्न गएमा सो पदका लागी निर्वाचन र माग अनुसार उम्मेद्वारी परेमा निर्विरोध भएको घोषणा ५ सेप्टेम्बर २०१५, म्यूनिखमा हुने अधिवेशनमा गरीनेछ।

. मतदानको समय र केन्द्र :

आवश्यकता अनुसार २५ अगस्त २०१५, साँझ १८ वजे भित्र निर्वाचन आयोगले मतदान क्षेत्र, मतदान केन्द्र, मिती र मतदानको समय प्रकाशित गर्नेछ।

. निर्वाचन संम्बन्धि सम्पूर्ण बिषयमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको वेला गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

. निर्वाचन संम्वन्धी आचार संहिता :

) २० अगस्त २०१५, साँझ २१ वजे भित्रमा २ बर्षको सदस्यता शुल्क यूरो १० र फोटो सहित तोकिएको ढाँचामा सदस्यता फारमभरी एल सि सि कोअोर्डिनेटर समक्ष बुझाई सक्नुपर्नेछ।

) निर्वाचनको समयमा सदस्यको परिचय संम्वन्धी कुनै समस्या पर्नगएमा निर्वाचन अधिकृत र एल सि सि को अोर्डिनेटरले निर्णय गर्नसक्ने छन्।

) विधानले तोकेवमोजिम कुनै पनि राजनैतिक, धार्मिक वा जातिय संघ संस्थाको निर्णायक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले यस संस्थाको आई सि सि सदस्य र एन सि सि अध्यक्ष पदको निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन पाईने छैन। तर आफू बहाल रहेको पदबाट सार्वजनिक रूपमा राजिनामा दिई स्वीकृति समेत भईसकेको अवस्थामा यो दफा लागुहुने छैन।

) उम्मेद्वारी दर्ता गर्ने समय सकिए पछि एक पदमा उम्मेद्वारी दिएको व्यक्तिले अर्को पदमा आफ्नो उम्मेद्वारी सार्न पाईने छैन।

) सदस्यता फारम निर्वाचन लाई प्रभाव पार्ने गरी सामूहिक वा दलगत रूपमा

कसैले कसैका लागी भर्न भराउन पाईने छैन।

) नगद सदस्यता शुल्क तिर्ने सदस्यहरूले रकम बुझाएको भर्पाई अनिवार्य रूपमा लिनु पर्नेछ। एल सि सि कोअोर्डिनेटरज्युहरूले पनि शुल्क तिरेको भर्पाई दिनुका साथै निर्वाचन आयोगमा तोकिएको समय भित्रमा सदस्यहरूको विवरण पठाई सक्नु पर्नेछ।

) मतदाता नामावलिमा भएको नाम रूजूगर्न मतदान अधिकृतलाई अनिवार्य रूपमा आफ्नो परिचयपत्र देखाउनु पर्नेछ।

) निर्वाचन आयोगले तोकेको क्षेत्रमा तोकिएका क्षेत्रका सदस्यहरूले मात्र मतदान गर्न पाउनेछन्।

) मतदानलाई प्रभाव पार्ने उदेश्यले कुनै पनि सदस्यको सदस्यता शुल्क अर्कों सदस्यले तिर्न पाईने छैन।

. मनोनयन प्रकृया :

) प्रत्येक उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेद्वारी फारममा १ जना प्रस्तावक र १ जना समर्थकको हस्ताक्षर सहित निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।

) कुनै पनि व्यक्ति एक भन्दा बढि उम्मेदवारको प्रस्तावक वा समर्थक हुन पाईने छैन। अन्यथा ति उम्मेदवारहरूको उम्मेद्वारी रद्द हुनेछ।

) प्रस्तावक र समर्थकहरू अनिवार्य रूपमा यस संघको पंजीकृत सदस्य भई , त्यसको प्रमाण समेत पेश गर्नु पर्नेछ।

) उम्मेदवारले आफूले उम्मेद्वारी दिन चाहेको पदकालागी निर्वाचन आयोगले तोकेको उम्मेद्वारी शुल्क तिरेको प्रमाण पनि निवेदन साथ पेश गर्नु पर्नेछ।

) तोकिएको समय भित्रमा आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्तालिने उम्मेद्वारको उम्मेद्वारी शुल्क पुर्ण रूपमा फिर्ता हुनेछ।

) उम्मेद्वार र मतदाताहरूले एन आर एन ए, आई सि सि र एन सि सि जर्मनीको विधान तथा निर्वाचन आयोगले तोकेको आचार संहिता र निर्देशिका पूर्ण रूपमा पालनगर्नु पर्नेछ।

. पद, पदसंख्या तथा उम्मेद्वारी शुल्क :

एन आर एन ए, एन सि सि जर्मनीको विधान २००५ को अन्तिम संशोधन २०१५ को धारा ७ को १ विमोजिम निम्न लिखित पद तथा पदसंख्या भएकाले सो वापत लाग्ने उम्मेद्वारी शुल्क निम्न वमोजिम तोकिएको छ ।

पद पदसंख्या उम्मेद्वारी शुल्क

  1. अध्यक्ष – १ – १००० €
  2. उपाध्यक्ष – ३ – ७५० €
  3. माहासचिव – १ – ७५० €
  4. सचिव – १ – ५०० €
  5. कोषाध्यक्ष –  – ५०० €
  6. महिला प्रतिनिधि – १ – २०० €
  7. युवा प्रतिनिधि – १ – २०० €

क्षेत्रगत रूपमा २ जनाका दरले सदस्यहरू जम्मा १२ जना गरी २१ जनाको कार्यसमिति हुनेछ।

हाम्बर्ग – २ – १५० €

बृमेन – २ – १५० €

एन आर भे – २ – १५० €

हेसेन – २ – १५० €

वार्यन – २ – १५० €

वर्लिन – २ – १५० €

आई सि सि सदस्य कम्तिमा जना – १००० €

, १००० पंजीकृत सदस्य बराबर १ का दरले वढिमा ५ जना सम्म रहन सक्ने व्यवस्था अन्तराष्ट्रिय संमन्वय समितीले गरेकोछ। यो संख्याको तय अन्तिम मतदाता नामावलि प्रकाशित भए पछी हुनेछ।

१०. बैंक खाता संम्बन्धमा :

) सदस्यता र निर्वाचन प्रयोजनका निमित्त निम्न लिखित बैंक खाता प्रयोग गर्नुहुन र आफूले बुझाएको रकमको भरपाई सुरक्षित राख्नहुन समेत अनुरोध गरिन्छ।

) उम्मेद्वारी शुल्क फिर्तालिन वा कुनै आर्थिक सवालमा , आवश्यक परे प्रमाणका लागी उक्त भरपाई पेश गर्नुपर्ने छ।

) उम्मेद्वारी शुल्क समयमा बुझाएको हो वा होईन भनि प्रश्न खडा भएमा निर्वाचन आयोगले उक्त भरपाई पेश गर्न आदेश दिनसक्नेछ।

सदस्यताका लागी बैंक खाता :

Non-Resident Nepali Association-Germany e.V.

IBAN :- DE98 7001 0080 0647 9268 06

BIC :- PBNKDEFF

Post Bank

Verwendungszweck:- Fullname, Date of Birth and City

उम्मेदवारीका लागी बैंक खाता :

Non-Resident Nepali Association-Germany e.V.

IBAN :- DE04 5451 0067 0860 9946 70 

BIC :- PBNKDEFF 

Postbank

Verwendungszweck:- Fullname, Date of Birth and Position

११. निर्वाचन आयोग तथा विवाद समाधान संम्बन्धमा :

) विधान संगत निर्वाचन प्रकृया सम्पन्न गर्न निवर्तमान आई सि सि सदस्य , जर्मनी एवंम नेपाली नागरिकताको निरन्तरता कार्यदल यूरोपका संयोजक सन्तोष कुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा एक निर्वाचन आयोगको गठन गरीएकोछ । उक्त आयोगका सदस्यहरू निम्न विमोजिम तोकिएको छ।

सन्तोष कुमार भट्टराई : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

दावा गेल्जे शेर्पा : निर्वाचन आयुक्त

चन्द्र श्रेष्ठ : निर्वाचन आयुक्त

सूर्य तिवारी : निर्वाचन आयुक्त

दयाराम पौडेल : निर्वाचन आयुक्त

) निर्वाचन कार्यतालिकामा संशोधन , परिमार्जन वा फेर वदल गर्नुपरेमा निर्वाचन आयोगको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

) निर्वाचन प्रयोजनका निमित्त निर्वाचन आयोगले आफ्नो मातहत रहने गरी उप समिती , निर्वाचन अधिकृत , स्वंयमसेवक , पर्यवेक्ष्यक वा सुरक्षा दस्ता तोक्न र परिचालन गर्न सक्नेछ।

) सबै एल सि सि कोअोर्डिनेटरहरू अनिवार्य , निर्वाचन आयोगको सहयोगिको रूपमा निर्वाचन उप समितीका सदस्य हुने छन् र निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशन विमोजिम कार्य गर्नेछन्।

) निर्वाचन आयोगको निर्णय वा आदेशलाई अवहेलना गर्ने उम्मेद्वार वा मतदातालाई निजको निर्वाचन अधिकार बाट वन्चित गर्न सकिनेछ।

) निर्वाचनका संम्वन्धमा भएका अस्पष्टता वा वाधा अड्चन फुकाउने अधिकार निर्वाचन आयोगमा सुरक्षित रहनेछ। निर्वाचन आयोगका सदस्यहरू संग परामर्श गरी प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले दिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

१२. निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन उपसमितीको कार्य :

उपसमिती

) सवै एल सि सि का कोअोर्डिनेटरहरू निर्वाचन उपसमितीका सदस्य भएकाले आआफ्नो क्षेत्रमा निर्वाचन आयोगको निर्देशिका विमोजिम कार्यभए नभएको सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक सूचना निर्वाचन आयोगलाई दिने।

) निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थामा निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ।

) कुनैपनि उम्मेद्वार वा समुहले राजनैतिक वा प्यानलका आधारमा प्रचार प्रसार गर्न वा मत माग्न वा दिन नपाईने हुदा यस्को अनुगमन गर्नु पनि उपसमितीको कार्य हुनेछ।

) निर्वाचन आयोगको निर्देशनको पालना गर्ने।

निर्वाचन आयुक्त

) प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई निर्वाचनको नीती निर्माणमा र आयोगका सवै दस्तावेजहरूमा आवश्यक राय सल्लाह दिनु निर्वाचन आयुक्तको मुख्य काम हुनेछ।

) आफूलाई तोकिएको क्षेत्र र त्यस क्षेत्रमा रहेका एल सि सि हरू संग संमन्वय गरी निर्वाचन आयोगको निर्देशिकाको पालना भए नभएको सुपरिवेक्षण गर्ने।

) निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थामा आफ्नो क्षेत्रको निर्वाचन कार्यको नेतृत्व, संयोजन र सुपरिवेक्षण गर्ने।

) आफ्नो क्षेत्रमा निर्वाचन संमवन्धी जानकारी र सुचना प्रवाह गरी आवश्यक प्रशिक्षण दिने।

) प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको निर्देशनको पालना गर्नु।

१३. क्षेत्र विभाजन र निर्वाचन अधिकृतहरू :

निर्वाचन प्रयोजनका निम्ती निम्न विमोजिमको निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको छ । आवश्यकता अनुसार निर्वाचन आयुक्तले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको अनुमतिमा आफ्नो क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृत तोक्न सकिनेछ।

निर्वाचन क्षेत्र नं १ :

हाम्बर्ग र स्लेसभिक होल्सटाईन

निर्वाचन आयुक्त : सन्तोष भट्टराई

निर्वाचन क्षेत्र नं २ :

वृमेन, निदरज्याकसेन

निर्वाचन आयुक्त : दावा गेल्जे शेर्पा

निर्वाचन क्षेत्र नं ३ :

नर्डराईनभेष्टफालन

निर्वाचन आयुक्त : दयाराम पौडेल

निर्वाचन क्षेत्र नं ४:

हेसेन, राईनल्याण्डफाल्स , सारल्याण्ड , टुरिड़गेन

निर्वाचन आयुक्त : चन्द्र श्रेष्ठ

निर्वाचन क्षेत्र नं ५

बादेनभूटेनवर् ग, वायर्न

निर्वाचन आयुक्त : सूर्य तिवारी

निर्वाचन क्षेत्र नं ६

वर्लिन , व्रान्डेनव र्ग, जाक्सेन, मेकलेनवर्गफोरपोमान , ज्याकसेनआनहाल्ट

निर्वाचन आयुक्त : दावा गेल्जे शेर्पा

हाललाई निम्न लिखित व्यक्तित्व हरूलाई निर्वाचन अधिकृत मनोनयन गरीएकोछ। आवश्यकता अनुसार अन्य थप निर्वाचन अधिकृत मनोनयन गर्न सकिनेछ। निर्वाचन अधिकृतको कार्य क्षेत्र निर्वाचन आयोगले तोकेवमोजिम हुनेछ।

निर्वाचन अधिकृत : शिब कुमार श्रेष्ठ (हाम्बर्ग )

निर्वाचन अधिकृत : शिव श्रेष्ठ (मुन्सटर )

१४. संम्पर्क तथा जानकारी :

निर्वाचन संम्वन्धी जानकारीका लागी निर्वाचन आयोगका सदस्यहरू तथा संघका अध्यक्ष र माहासचिव ज्यू,हरू संग निम्न विमोजिम संम्पर्क गर्न सकिनेछ।

निर्वाचन आयोग :

सन्तोष कुमार भट्टराई : फोन नं. : ०१७३ ५६९ ४६ ७१

दावा गेल्जे शेर्पा : फोन नं. : ०१५२ ५४० ७६७ ९०

चन्द्र श्रेष्ठ :फोन नं. : ०१७६ ६२२ ४७४ ६५

सूर्य तिवारी :फोन नं. : ०१७६ ६६८ ०७६ १२

दयाराम पौडेल :फोन नं. : ०१७६ २३८ ४०७ ०३

तथा

अध्यक्ष : हरेन्द्र वनेम : ०१७६ ३८७ ०९९ ७२

माहासचिव : हरी न्यौपाने : ०१७६ ३४९ ०१३ ५५

माहासचिव : प्रेम पोमू : ०१७६ ७१७ ७४७ १४

संम्पर्क ईमेल तथा भेवसाईट:

Email:- electioncommission15.17@gmail.com

Webseit :- www.nrna-germany.de

निर्वाचन आयोगलाई याहाहरूको पुर्ण सहयोग मिल्नेछ भन्ने विश्वाश लिएकोछु।

सन्तोष भट्टराई

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, तथा निर्वाचन आयुक्तज्यूहरू।

पाँचौ राष्ट्रीय अधिवेशन २०१५ ,एन सि सि जर्मनी 

Mobile :- + 49 173 569 46 71